1
2
2
Pályázati kiírás a Rétközi Múzeum intézményvezetői állásának betöltésére
2024. 05. 02.

Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású könyvtár intézményvezető munkakör betöltésének feltételeit a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a Rétközi Múzeum intézményvezetői (igazgatói) állásának betöltésére.


A betöltendő munkakör megnevezése:
Rétközi Múzeum igazgató

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A múzeumigazgató a vonatkozó jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény alapfeladatainak ellátásának koordinálásáért, költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetéséért, a szakmai feladatellátásért. Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Az intézményvezető feladata az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

A munkaviszony időtartama:
A munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. Új munkaviszony létesítése esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Vezetői munkakör:
A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2024. július 1. napjától 2029. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
Rétközi Múzeum 4600 Kisvárda, Csillag u. 5.
Tájház 4600 Kisvárda, Krucsay Márton u. 8.

Illetmény:
A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint történik.

A pályázat feltételei:
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet1. melléklet 4. pontjában meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés:

  • mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség
  • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
  • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal rendelkezik

-       magyar állampolgárság

-       cselekvőképes,

-       büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

-       megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek.

-       államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában szándéknyilatkozat, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai:

• részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program ( helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel),
• iskolai végzettség igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata),

• a feltételként előírt, szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,

• igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi., vagy arról szóló igazolást bemutatja, vagy a mentesülésről -jogász vagy közgazdász szakképzettségről szóló igazolást bemutatta.

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

• hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

• hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik

• nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti,

• nyilatkozat arról, hogy pályázatát nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 30.

A pályázat benyújtásának módja:

-          személyesen Leleszi Tibor polgármester 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.

-          Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Rétközi Múzeum igazgatói pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a múzeum alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – 3 tagú bizottság hallgatja meg. A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

Forrás: kisvarda.hu