Select Page

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (érvényes 2016. január 1-től)

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (továbbiakban „ÁSZF”)  Lippai Orsolya (4600 Kisvárda, Tompos u. 9. 3/1,  a továbbiakban „Megbízott”) hirdetésértékesítési tevékenysége körébe tartozó szerződésekkel,  illetve megrendelésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Felek jogait és kötelezettségeit. Lippai Orsolya  hirdetésértékesítési tevékenysége az általa a reklámközzétevők megbízása alapján médiahirdetésifelület-értékesítőként képviselt digitális sajtótermékek  hirdetési felületeire vonatkozik (továbbiakban együttesen: „Hirdetési Felületek”). A Megbízott által képviselt Hirdetési Felületeken megjelenő hirdetéseinek hirdető vagy ügynökség (a továbbiakban „Megbízó”) általi megrendelése egyben a Megbízott Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a megjelenésre vonatkozó egyedi szerződést jelenti. Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg Megbízott annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et Megbízott weboldalán (www.kisvarda-info.hu) nem teszi közzé.

 1. Általános rendelkezések
 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a Hirdetési Felületeket biztosító reklámközzétevőkkel megkötött megbízási szerződés alapján biztosítja a megrendelt hirdetés megjelenését megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében. Megbízott fenntartja magának a Hirdetési Felületek portfoliójának változtatási jogát. Felek rögzítik, hogy Megbízó és Megbízott között jelen ÁSZF alapján megbízási jogviszony jön létre.
 3. A Hirdetési Felületeken elhelyezett reklám jogszabályt, szakmai szabályt, etikai és esztétikai normát (lásd jogszabályok 7. oldal) és a jelen ÁSZF-et nem sértheti, bármely jogsértés a Megbízó felelőssége, mellyel kapcsolatban a Megbízott felé helytállni köteles.
 4. A partner Hirdetési Felületek rendkívüli karbantartását, frissítését és az emiatti esetleges leállást Megbízott minden esetben az adott weboldal üzemeltetőjétől érkező értesítést követően a legrövidebb időn belül jelzi a Megbízónak. Megbízottat nem terheli felelősség a weboldalak olyan, karbantartás céljából történő leállásáért, amelyről nem kapott előzetes értesítést.
 5. Megbízott köteles a Megbízó által készen hozott reklámot az első elhelyezést megelőzően megvizsgálni mind technikai, mind tartalmi szempontból. Ha az elhelyezésnek bármilyen akadálya merül fel, arról haladéktalanul értesíti a Megbízót.
 6. Megbízott lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani az elhelyezést, ha a Megbízó nem tartja be a jelen ÁSZF alapján Megbízottal kötött szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve ha a Hirdetési Felület lekötése nem a hirdetés pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, és ha Megbízott a hirdetés pontos ismeretében megállapítja, hogy az a jelen ÁSZF-be ütközik.
 7. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással -az anyagi következményeket vállalva- kéri valamely hirdetés elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését, Megbízott köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megbízót. A Megbízó köteles 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Ha a Megbízó továbbra is kéri a hirdetés elhelyezését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján Megbízott dönthet a reklám elhelyezéséről.

 

 1. Megbízó felel a hirdetések tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a Megbízott részére, közzététel céljából átadott anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott jogait – ide értve a személyiségi-, szerzői-, szomszédos-, védjegy-, adatvédelmi jogokat – nem sérti. Megbízott jogosult a közzétételt megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy az anyag tartalma jogszabálysértő. A Megbízó, mint reklámozó felel a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vagy bármely más hatóságnak a hirdetéssel összefüggésben. Az esetleges eljárások során Megbízottra rótt bírságot illetve az őt ért kárt a Megbízó köteles maradéktalanul megtéríteni. A Megbízó a hirdetésekre vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.
 2. Az audio, illetve az audiovizuális (internetes) hirdetés/reklám esetében a Megbízó szavatolja, hogy az audio, illetve audiovizuális reklám reklámozás céljára megrendelt mű, vagy ha előzetesen meglévő művet (például zenét használ fel), akkor szerzői jogosultakkal történt megállapodás alapján, reklámozás céljára rendelt műnek tekintendő (melyről 2. ÁSZF – Lippai Orsolya (4600 Kisvárda, Tompos u. 9. 3/1, adószám: 52559990-1-35) a közös jogkezelőt is írásban értesítették), és a Megbízóra idő-és helybeli egyedi hozzáférés szerinti nyilvánossághoz közvetítési jog átruházásra került (a felhasználási időszak alatt és területen).
 3. Megbízót teljes körű felelősség terheli, amennyiben a hirdetendő termékek külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek körébe tartoznak. Ezen termékek esetében Megbízó köteles a jogszabály által előírt tanúsítványokat beszerezni a hirdetőtől.
 4. Megbízott szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott és a Megbízó által a Megbízott részére megfizetett megbízási díj teljes összege.
 5. Megbízott kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. értelmében a hirdetési szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.
 6. Megrendelés
 7. A Megbízott a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el. A foglalás az írásos, cégszerű aláírással ellátott megrendelő lap Megbízotthoz való beérkezéséig nem számít megrendelésnek.
 8. Az írásos megrendelésnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően tartalmaznia kell: § a Megbízó nevét illetve médiaügynökségtől („Médiaügynökség”) érkező megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét; § a Megbízó címét, telefon- és faxszámát; § a Megbízó adó- és bankszámlaszámát; § a Megbízó számlázási címét, ha eltér a Megbízó címétől; § a Megbízó cégjegyzésre jogosult személy nevét és aláírását; a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét § a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást és a megrendelés pontosan (elérési út szerint) meghatározott felületét és időtartamát; § a kreatívok leadási határidejét; § valamint a megbízási díj fizetésének módját és fizetési határidejét. 3. A Megbízott a megrendeléssel kapcsolatosan, annak technikai kivitelezhetősége tekintetében a megrendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül egyeztetést kezdeményez a megfelelő weboldal üzemeltetőjével. A weboldal üzemeltetőjével történt egyeztetést követően legkésőbb 2 munkanapon belül nyilatkozik a Megbízónak a megrendelés elfogadásáról és a kivitelezés feltételeiről.
 9. Amennyiben a megrendelés Médiaügynökségtől érkezik és a Médiaügynökség írásos megrendelése nem tartalmazza azonosítható módon az ügyfél nevét, címét és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Megbízott további jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani.
 10. Ha a Megbízott a hirdetést tartalmi és technikai szempontból megfelelőnek találja, úgy a megrendelésben igényelt Hirdetési Felületet leköti és azt a Megbízónak visszaigazolja.
 11. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a Megbízott a megrendelés egy részét már teljesítette.
 12. Megbízónak a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. Megbízó, vagy a reklámközzétevő a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megrendelővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben Megbízott vagy reklámközzétevő megítélése szerint a Reklám szövegében értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megbízóval egyeztetve kell elvégezni.
 13. PR cikket a Smtv., Grtv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. Megbízott a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR cikket „Hirdetés” felirattal vagy reklámközzétevő által meghatározott, ezekkel egyenértékű módon jelöli meg.
 14. Politikai reklámot Megbízott olyan, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint az egyesülési jogról szóló törvény szerint Magyarországon bejegyzett pártoktól, illetve társadalmi szervezetektől fogad el, amelyek listát állítottak, ezt az Országos Választási Bizottságnál az ajánlószelvények átadásával bejelentették, és a nyilvántartásba vételről igazolással rendelkeznek. Megbízott a hatályos jogszabályok szerint jelölt politikai reklámot fogad be és a fizetett politikai reklámok közlésének időintervalluma a törvény által kijelölt időszakban lehetséges. Politikai reklám nem minősül társadalmi célú reklámnak, esetében TCR kedvezmény nem igényelhető, és átkattintás (CT) alapon sem rendelhető.
 15. Ha a Megbízott a megrendelést elfogadta és visszaigazolta, úgy a szerződést a Megbízó és Megbízott között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A Megbízott a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt Hirdetési Felületen a megrendelésben meghatározott időtartamban biztosítja a Megbízó részére a hirdetés megjelenését. 11. A hirdetés kreatív anyagát a Megbízó köteles a megrendelés szerint lekötött kezdőnapot megelőzően az ajánlatban meghatározott számú munkanappal a Megbízó részére eljuttatni a megrendelés visszaigazolásában meghatározott módon és technikai minőségben. Amennyiben az ajánlatban nincs megjelölve, a kreatívok leadási határideje legkésőbb 2 munkanappal a kampány indulása előtt, speciális kreatívok (minden html5 és egyéb speciális kreatív pl. szponzoráció, egyedi formátumok) esetén a leadási határideje 5 munkanappal a kampány indulása előtt. Megbízott által előírt technikai feltételekről a Megbízott e-mailben tájékoztatja a Megbízót a Megrendelő aláírása után legfeljebb 2 munkanappal. Az e-mailen elküldött reklámanyag csak sértetlen állapotban érkezhet meg. Megbízott nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megbízó a hirdetés anyagát nem a fentiek szerinti időben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át. A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad. Amennyiben a Megbízotton kívül álló okok miatt késedelmesen indult hirdetési megjelenés nem futtatható a Megbízó által megrendelt elhelyezéssel és formátumban az adott kampányidőszak alatt, a megjelenés 728*90 és/vagy 300*250 pixel méretű banner formátumban kerülhet kifuttatásra függetlenül az eredetileg megrendelt banner méretektől illetve a kampányidőszak a késedelem időszakával meghosszabbítható a megjelenés teljesülése érdekében.
 16. Hirdetési megrendelések egyes tételeihez kapcsolódóan megjelenési méretenként 1 db kreatív anyag adható le, amelyet reklámközzétevő a megjelenés során közzétesz. Megbízó elfogadja, hogy amennyiben jelen pontban leírtaktól eltér -azaz a kreatív anyagok cseréje a megjelenés alatt történik- ez felárat vonhat maga után, melyet Megbízott az anyagok cseréjénél jelez Megbízó felé.
 17. A nemzetközi Hirdetési Felületeken (pl. facebook.com stb.) futó kreatívoknak illetve hirdetési megjelenéseknek meg kell felelniük az adott reklámközzétevő saját hirdetési általános szerződési feltételeiben meghatározott szabályoknak (pl. https://www.facebook.com/policies/ads/).
 18. A Megbízott az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat (pl. költségek) a Megbízóra hárítja.
 19. Abban az esetben, ha a Megbízó hirdetését a Hirdetési Felületen történő elhelyezésre készen (elektronikus formában) juttatja el a Megbízotthoz, a hirdetés sajtó- és színhibáiért a Megbízott nem vállal felelősséget.
 20. Az olyan sajtóhibák, amelyek a Megbízott mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a Megbízottal szemben semmilyen kártérítési igényt. 19. Az elektronikus megjelenések utáni elszámolás a Megbízott által használt hirdetés-kiszolgáló rendszer adatai alapján történik, kivétel ha Felek ettől eltérő megállapodást kötnek. Amennyiben a különböző hirdetés-kiszolgáló rendszerek között a mérési eltérés nagyobb, mint 10%, Megbízó a Megbízottal történő elszámolás alapjául a Megbízott által használt hirdetés-kiszolgáló rendszert fogadja el, kivétel ha a mérési eltérés egyértelműen a Megbízott által használt hirdetés-kiszolgáló rendszer hibájára vagy egyéb Megbízott érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.
 21. Társadalmi célú reklámnak („TCR”) az egészségnevelési, tudományos, ismeretterjesztő, állampolgári, kulturális célú illetve az állampolgárok széles körének igényeit szolgáló tájékoztatás/hirdetés minősül, amely közérdekű közlemény. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egy reklámot TCR-nek minősítsen.
 22. A hirdetési szerződésre az ajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A Megbízott a szerződésben csak Megbízó által megjelölt kedvezményeket tudja legfeljebb a hirdetés ellenértékének összegében a jogosultság esetén biztosítani. A kedvezmények mértékének nem vagy téves megjelölése a kedvezmények meg nem adását vonhatja maga után. 22. A megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a Megbízott a mindenkori érvényes médiaajánlat alapján a Megbízóra hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

III. A megrendelések módosítása és lemondása, megjelenés

 1. A megrendelés alapján rögzített Hirdetési Felületre adott megrendelés Megbízó általi visszavonása az alábbi lemondási díjfizetési feltételekkel lehetséges: Megbízó kötelezettséget vállal a szerződésben megállapított megbízási díj teljes (net-net) összege alapján fix (időalapú) megjelenések esetén: § a kampány tervezett indulása előtt 4 héttel történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 10%-ának megfelelő megbízási díj, § a kampány tervezett indulása előtt 3 héttel történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 50%-ának megfelelő megbízási díj, § a kampány tervezett indulása előtt 2 héttel történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 75%-ának megfelelő megbízási díj, § a kampány tervezett indulása előtt 1 héttel (vagy ez után) történő lemondás esetén a net-net hirdetési ár 100%-ának megfelelő megbízási díj fizetésére. Megbízó kötelezettséget vállal a szerződésben megállapított megbízási díj teljes (net-net) összege alapján nem fix (AV vagy CT vagy egyéb mérőszám alapú) megjelenések és kampányok bármilyen időpontban történő lemondása esetén a net-net hirdetési ár 25%-ának megfelelő megbízási díj fizetésére. Megbízó elfogadja, hogy a lemondásnak számít és a fenti díjak Megbízó általi megfizetését vonja maga után a megrendelt hirdetési kampány eredeti időszakához képest 2 hónapnál hosszabb időszakkal történő elhalasztása vagy elmozdítása.
 2. A megrendelés csak írásban módosítható vagy mondható le. Az ennek alapján érvényesített lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás az a nap, amikor az arról szóló értesítést 15:00 óráig a Megbízott emailen vagy faxon megkapta, és ezt a tényt, illetve a lemondás elfogadását visszaigazolta. Megrendelés módosítása e-mailen vagy faxon történhet.
 3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelés átütemezése esetén az átütemezéssel érintett hirdetések visszaigazolt net-net értékének 5%-ának megfelelő felár fizetendő, amennyiben 1 hétnél többet tolódik a hirdetési kampány.
 4. Megbízó tudomásul veszi, hogy ha a médiaajánlatban meghatározott időpontokban a Megbízó nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére a megállapított anyagokat, és ezért Megbízott nem tudja időben elhelyezni a Megbízó hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem juttatta el a szükséges kreatívokat a megfelelő formátumban, vagy későn juttatja el), ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a Megbízott fenntartja a jogot a teljes (kedvezményekkel) és engedménnyel csökkentett, azaz net-net) díj kiszámlázására és behajtására. A hirdetéshez szükséges anyagok leadását követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megbízó viseli.
 5. A Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Megbízott nem vállal garanciát a megrendelt adview („AV”) mennyiség megjelenésére, ugyanakkor a megrendelt AV mennyiség kiszámlázásra kerül az előző bekezdésnek megfelelően.
 6. Időalapú (fix) hirdetés megrendelése esetén Megbízott konkrét AV mennyiség megjelenését nem vállalja, nem garantálja, Megbízott az időalapú hirdetésekhez becsült AV mennyiséget ad meg. Amennyiben a tervezett AVmennyiség legalább 80%-a teljesül, Megbízó a megjelenést teljesítettnek fogadja el és Megbízott jogosult a megrendelés teljes összegének Megbízó részére történő kiszámlázására, illetve ha az adott megjelenés nem indul el a megrendelés szerinti időpontban, Megbízott jogosult a kieső időszak mennyiségét a kampányidőszak meghosszabbításával teljesíteni, amelyet Megbízó kifejezetten elfogad. Megbízott az időalapú kampányok becsült AV mennyiségének nem teljesítéséért kompenzációra vagy bármely egyéb kártérítésre nem jogosult.
 7. A CT (átkattintás) alapú hirdetés megrendelése esetén, amennyiben az egyedi szerződésben meghatározott kampány időszak első harmadában az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb, Megbízott a teljesítés hatékonyságának növelése érdekében jogosult a kreatív cseréjét kérni. Abban az esetben, ha Megrendelő nem biztosít csereanyagot, vagy a csereanyag ellenére is az átkattintási arány (CTR) 0,1%-nál kisebb marad a kampányidőszak első negyedében, úgy Megbízott a Megrendelő előzetes értesítését követően jogosult azonos értékben átváltani a kampányt, illetve annak a nem teljesült részét AV (megjelenés) alapú kampányra. A Megbízó a jelen rendelkezést kifejezetten elfogadja, mely alapján Megbízott a Megbízó részére a nem teljesült CT helyett 1.000 AV megjelenést biztosíthat.
 8. A CT és AV alapú kampányok időszaki és felületi súlyozását Megbízott nem köteles vállalni, az a mindenkori felhasználói aktivitástól függően teljesül. Kivételt képez ez alól a mindenkor érvényes árlistában egyedileg meghatározott felületi és időszaki (napszaki) hirdetési mixek kiszolgálása.
 9. Megbízó reklámközzétevő partnerei az elektronikus reklámok esetében a cookie-k (sütik) használatával kapcsolatban a http://adaptivemedia.hu/cookie-k-hasznalata/ linken található szabályzat szerint jár el, melyet Megbízó kifejezetten elfogad.
 10. Megbízott nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a Megbízott nem vonható felelősségre). Megbízott nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel: különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak (pl. olyan kreatívok, amelyek bizonyos böngésző programokban nem jelennek meg). A flash technológiát tartalmazó hirdetések megjelenítésének felhasználók általi engedélyezése a Megbízott illetve reklámközzétevő partnerei szolgáltatásán túlmutató, az internet sajátos jellegéből fakadóan fellépő körülmény, így ezen hirdetések megjelenéséért Megbízott felelősséget nem vállal.
 11. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon.
 12. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a Megbízó megrendeléseit bármely időpontban visszautasítsa vagy kampányait felfüggessze, amennyiben az adott megrendelés a Hirdetési Felületet biztosító partnerek médiafelületének arculatával, belső vagy egyéb szabályzataival vagy üzleti érdekeivel összeférhetetlen.
 13. Megbízott nem vállal garanciát a Megbízó felé a hirdetői konkurencia (több hasonló profilú termék, szolgáltatás vagy cég hirdetése egyazon oldalon) kizárásáért.
 14. Nyereményjáték hirdetése esetén – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag Megbízót terheli, azok megfizetésére a Megbízott semmilyen kötelezettséget nem vállal. Nyereményjáték hirdetése esetén a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat, és minden ahhoz kapcsolódó költség Megbízót terheli. Megbízott nem vállal, és nem vállalhat kötelezettséget semmilyen ilyen tárgyú szolgáltatásra illetve e költségek megfizetésére.
 15. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.
 16. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.
 17. Díjak, számlázás,fizetési feltételek és értesítések
 18. A megjelent hirdetések elszámolása listaárak alapján történik. A listaárak szerinti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A Megbízott a nála megrendelt hirdetések elhelyezési illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból mennyiségi engedményt adhat a Megbízónak, illetve amennyiben a Megbízó Médiaügynökség, akkor a Médiaügynökség ügyfelének a megrendelt mennyiség vagy elhelyezés függvényében.
 19. Felek rögzítik, hogy Megbízott jogosult a hirdetési szolgáltatások ellenértékéről a számla benyújtására Megbízó felé.
 20. Megbízó megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által az egyedi szerződésben megjelölt címre illetve képviselő részére kerül kiküldésre. Amennyiben a Megbízó vagy képviselője adataiban változás következik be, Megbízó köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megbízottat. Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek: (i) Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül. (ii) Tértivevényes, ajánlott vagy sima postai küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény vagy a postai küldemény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény vagy küldemény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt. (iii) Faxüzenet esetében a sikeres továbbítás visszaigazolásának időpontja a kézbesítés napja. (iv) Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja. (v) A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták
 21. A Megbízott fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a Megbízókat a listaár-módosítás érvénybe lépése előtt 15 nappal értesíti. A már megkötött hirdetési szerződéseket az esetleges árváltozások nem érintik.
 22. Megbízottnak jogában áll a Megbízóval kötött szerződésekben a jelen ÁSZF-ben és a mindenkor érvényes listaárakban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megbízónak azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megbízónak az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.
 23. Az egyedi hirdetési vagy a keretszerződésekben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé.
 24. A megjelent hirdetésekről a Megbízott a Megbízó nevére számlát állít ki az elektronikus hirdetési kampány utolsó napjának illetve a nyomtatott sajtókiadvány megjelenési dátumának megfelelő teljesítési dátummal, amelyet a Megbízó részére eljuttat. A Megbízó vállalja a kiállított számla fizetési határidőre történő kiegyenlítését.
 25. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megjelent hirdetéssel, illetőleg a kapcsolódó számlával kapcsolatos reklamációra a számla kiállítását követő 8 napon belül van lehetősége.
 26. A Megbízónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. Amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg, úgy a fizetési határidő kiállított számla ellenében a hirdetési kampány teljesítésétől számított 8 nap, amelyet átutalással teljesít a Megbízó)
 27. Megbízó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Megbízott a késedelemmel érintett időszakban Ptk. szerint számított késedelmi kamatot és eljárási díjat számíthat fel. Amennyiben a Megbízó fizetési felszólítás ellenére sem fizeti ki a hirdetési díjat tartalmazó számlát, a Megbízott egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a felek között érvényben lévő szerződést vagy ügynökségi keretszerződést. Ebben az esetben a Megbízó köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a Megbízottnak a már megjelent hirdetések után Ptk. szerint járó díjakat késedelmi kamattal együtt. 11. Amennyiben a Megbízó a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, Megbízott jogosult -a késedelmi kamat felszámításán túlmenően- a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, illetőleg új megrendelés elfogadását megtagadni.
 28. A Megbízó csak akkor jogosult a Megbízott felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Megbízott ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.
 29. Vis major miatt elmaradt, vagy hibásan teljesített megjelenésért Megbízott semmiféle igényt nem fogad el. Felek Vis maiornak fogadnak el minden olyan elháríthatatlan, a Megbízó illetve a reklámközzétevő érdekkörén kívül álló eseményt, melyet a Megbízó illetve a reklámközzétevő sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni, ide értve a hatósági aktust is.
 30. Egyebek A keretszerződéseken, egyedi szerződéseken és megrendeléseken, megállapodásokon túlmenően, jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Grtv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeleteiben, állásfoglalásaiban, irányelveiben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Megbízott és a Megbízó a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a Megbízott a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki. Jogszabályok: Ptk.: Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény; Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény; Mttv.: a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény; Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény; Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.